2017 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

/ 1 Şubat 2018 / 207 / yorumsuz
2017 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2017 yılı mali destek programları kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 31 Ocak – 23 Şubat 2018 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerekmektedir.

2

2017 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2017 yılı mali destek programları kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 31 Ocak – 23 Şubat 2018 Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve uzmanlık alanlarında en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında, adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

  • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,

  • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,

  • Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,

  • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarihi: 08.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27048) 19. maddesinin 2. bendi gereği (Değişik:RG.,16.11.2011, 28114) Bağımsız Değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.

Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları ticari işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır. Ajans tarafından görevlendirilmesi uygun görülen bağımsız değerlendiricilere, görevlendirilecekleri tarihlere yönelik “Uygunluk Beyanı” da imzalatılacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Kuzeydoğu Anadolu

Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle tüm kalkınma Ajansları tarafından ortak kullanılacak olan “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi”ne (KAYS) Bağımsız Değerlendirici kaydı yapmaları ve sistem tarafından istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Bütün Bağımsız Değerlendirici başvuruları KAYS üzerinden alınacaktır.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız değerlendiricilere tebligat, e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi ilgili dönemlerde başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında:

  • Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi

  • Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi

  • Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi

  • Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Mali Destek Programları için Bağımsız Değerlendirici olarak başvuru yapmak isteyenlerin 23 Şubat 2018 Cuma gününe kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarına başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, KAYS üzerinden dolduracakları özgeçmiş ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik bağ bulunmayan Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Ajans tarafından yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Bu faaliyetlere ilişkin tahmini zamanlama 24 Nisan-01 Haziran 2018 dönemi şeklindedir.

Çalışma saatleri 09.00-18.00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye 25200 / Erzurum adresindeki Ajans Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışma yeri, çalışma süreleri hafta sonları da dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir.

İlk gün, programlar ve değerlendirme hakkında yarım günlük bir eğitim verilecektir. Bu eğitime katılmayanlar değerlendirme salonuna alınmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşi (vergi kesintileri dâhil) ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücret ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Değerlendirme Ücreti

Diğer

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirilen Proje Başına: AGİ dâhil Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25’ini geçmemek üzere (Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hariç) ödeneme

yapılacaktır.

Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri

karşılanacaktır.

  • Ulaşım giderlerinin beyan edilen belgeler üzerinden en fazla 500 TL’ye kadar bir adet geliş-gidiş için tüm ulaşım giderleri ödenir. (Bilet/ Biniş kartı/Fiş/Fatura vb. ibraz edilmediği takdirde ise mutat vasıta rayiç bedeli kadar ödeme yapılır).

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına, değerlendirilen proje başına, AGİ dâhil Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25’ini geçmemek üzere (gelir vergisi ve damga vergisi hariç)

ödeme yapılacaktır.

Kamu Personeli Olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Ücreti Almayan Diğer Bağımsız

Değerlendiriciler

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları karşılanacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Daha fazla bilgi için:

Tel : (0442)- 235 61 11 (126)

Faks : (0442)- 235 61 14

E-posta : pyb@kudaka.org.tr